035-7600470 info@felixxgroep.nl

BEGRIPPENLIJST | Felixx.Online

Hieronder staan een lijst van begrippen met betrekking tot het thema verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Benefit Statement

Het benefit statement vertelt heel gedetailleerd hoe het aanvullend pensioen van uw werknemers eraan toe is. Er wordt uitgebreid ingezoomd op de financiering, de verzekerde waarborgen en de verschillende toezeggingen.

Budgetlasten

Onder budgetlasten verstaan wij het bedrag aan lasten dat als norm is gegeven voor een afdeling of een bedrijf. Het kan ook betrekking hebben op een bedrag dat achteraf wordt vastgesteld op basis van een tarief en een werkelijk geleverde prestatie.

Eenmalige inregelkosten

De kosten die een uitvoerder in rekening brengt om het contract in de administratie in te regelen. Genoemde kosten worden eenmalig bij het aangaan van het contract bij de werkgever in rekening gebracht.

Employee Benefits

Dit zijn de niet-verplichte werknemersverzekeringen en andere voorzieningen voor werknemers die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

Gebruikerstraining

Een gebruikerstraining is een vast onderdeel van het implementatietraject. Gedurende deze training wordt de werkgever wegwijs gemaakt in het systeem en geven wij  tips and tricks, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van Felixx.Online.

Jaarlijks update-gesprek

Jaarlijks terugkerend  gesprek met de werkgever waarin wij u informeren over  wettelijke wijzigingen en fiscale aanpassingen die van invloed zijn op de pensioenregeling van uw bedrijf. Ook evalueren wij in dit gesprek het afgelopen jaar en kijken wij vooruit naar het komende jaar.

Kennisoverdracht

Het overdragen van kennis, kundigheid en ervaring.

Loonsom

Bestaat uit het direct aan werknemers betaalde loon plus de sociale premies ten laste van de werkgever. Voor de meeste pensioenregelingen bestaat de loonsom uit het vaste bruto jaarloon inclusief vakantietoeslag.

Managementinformatie

Informatie met als doel het nemen van strategische beslissingen door het management gericht op het sturen van mensen, kapitaal, middelen en processen. Managementinformatie is van kwaliteit als het betrouwbaar, relevant, tijdig, specifiek, beschikbaar, meetbaar en vergelijkbaar is.

Online service

Het aanbieden van de mogelijkheid om mutaties via een portal aan een verzekeraar of pensioenuitvoerder door te geven. Het kan hierbij gaan om het aan- en afmelden van medewerkers, het doorgeven van tussentijdse wijzigingen, zoals adreswijzigingen en wijzigingen in burgerlijke staat of het collectief doorgeven van nieuwe jaarsalarissen.

Opgave loonelementen

Loonelementen zijn die onderdelen van het loon die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de grondslag voor de inkomensverzekering en/of het pensioen. Voor pensioen geldt hierbij meestal het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Vaste loonbestanddelen zoals een dertiende maand en vaste bonus kunnen ook worden meegenomen. Voor inkomensverzekeringen wordt vaak het sociaal verzekeringsloon gebruikt. Dit is het loon waarover belastingen en sociale premies worden betaald.

Personeelsmutaties

Alle wijzigingen die betrekking hebben op veranderingen in het personeelsbestand. Het kan hierbij gaan om het aan- en afmelden van medewerkers, het doorgeven van tussentijdse wijzigingen zoals adreswijzigingen en wijzigingen in burgerlijke staat of het collectief doorgeven van nieuwe jaarsalarissen.

Personeelsregelingen

Alle voorwaarden en regelingen die gelden voor het personeel van een bedrijf. Vaak worden deze regelingen vastgelegd in een personeelsgids of -handboek. Hierin worden arbeidsvoorwaarden, onkostenregelingen en gedragsregeling opgenomen die van toepassing zijn op alle medewerkers. Door gebruik te maken van een personeelsgids zijn alle medewerkers in één klap gebonden aan de hierin opgenomen voorschriften.

Salarisadministratie

De salarisadministratie zorgt ervoor dat de salarissen van de medewerkers correct en tijdig worden betaald. Ook het betalen van de hieraan gerelateerde loonbelastingen en afdrachten aan de overheid horen hierbij. Een bedrijf kan de salarisadministratie zelf doen, maar kan dit ook uitbesteden aan een accountant of een salarisadministratiekantoor.

Ziek- en herstelmeldingen

Het melden van zieke medewerkers bij de arbodienst en het beter melden wanneer de betreffende medewerker weer hersteld is. Het tijdig ziek melden van medewerkers is voor de meeste inkomensverzekeraars een voorwaarde om uit te keren. Bovendien kan hierdoor een eventueel integratietraject tijdig en adequaat wordt opgestart.

Contact

Bel tijdens kantooruren direct met de experts van Felixx.Online:

035-7600470

Stuur ons een bericht

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.